Drew-Technik

e-mail: drewtechnik@outlook.com

Firma tel.: +48 692-630-780

Projektowanie tel.: +48 516-945-221

Regulamin sklepu internetowego

DREW-TECHNIK ARTUR JANOWSKI:

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Drew-technik Artur Janowski [dalej „Drew-technik”], 89-200 Zamość, ul.Klonowa 7, NIP: 5621189025, REGON: 386814060, tel. +48.692 630 780, adres email: drewtechnik@outlook.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

§2 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Pojęcie "korekta" ujęte w cenniku dotyczy możliwości przerobienia projektu nie ingerując w wymiary i kształt pomieszczenia, w pozycje okien na ścianach oraz w pozycję drzwi. 

§3 PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Warunkiem rozpoczęcia pracy nad projektem jest zapłata za wybraną usługę.

3. Klient opłacając zamówienie zgadza się na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

 

§4 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji dowolnego wariantu projektu wynosi 1-3 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego, po dostarczeniu przez klienta wszystkich wymaganych danych ( kompletny rzut, opis preferencji, uwag) oraz zakupienia projektu. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych ( np. awaria sprzętu, oprogramowania, choroby itp.) czy przerwy urlopowej. Drew-technik zastrzega sobie prawo również do wydłużenia terminu realizacji w przypadku kiedy klient prześle uwagi do wariantu projektu w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych, co związane jest z organizacją pracy i terminarzem zleceń.

2. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPG na wskazany adres e-mail.

3. Specyfikacja materiałowa wykonywana jest do jednego wybranego wariantu projektu, po wykonaniu specyfikacji materiałowej nie nanosi się już poprawek do projektu.

4.Drew-technik zastrzega sobie prawo do dni wolnych od pracy jak: 2.05.2019, 21.06.2019, 16.08.2019, 24.12.2019 i 27.12.2019,30.12.2019,31.12.2019, 2-3.01.2020, 12.06.2020, 24-31.12.2020

 

§5 OFERTA

1. W cenie projektu jest wykonanie projektu zabudowy kuchennej lub szafy do 2 wariantów na podstawie przesłanych rysunków z wymiarami oraz na podstawie przesłanego formularza. Według oczekiwań wykonywany jest pierwszy wariant projektu, jeśli są do niego uwagi na ich podstawie wykonywany jest drugi wariant (korekta projektu).

 

§6 WYSYŁKA TOWARU

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem poczty email.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8. poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: Drew-technik Artur Janowski, 89-200 Zamość, ul. Klonowa 7;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drewtechnik@outlook.com;

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu.

 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 89-200 Zamość, ul. Klonowa 7.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 10. Klient może jednorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgłosić chęć rozwiązania umowy sprzedaży Produktu (o ile Produkt ten nie został dostarczony w ramach wymiany, o której mowa w pkt 8.11) zawiadamiając Sprzedawcę na adres: 89-200 Zamość, ul. Klonowa 7 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drewtechnik@outlook.com. Powyższe rozwiązanie umowy sprzedaży dojdzie do skutku jeżeli Klient prześle na adres: 89-200 Zamość, ul. Klonowa 7 nieuszkodzony Produkt na swój koszt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci rozwiązania umowy przez Klienta w powyższym terminie. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zgodnie z powyższym Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej płatności od Klienta za Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania nieuszkodzonego Produktu. W przypadku uszkodzenia Produktu przez Klienta Sprzedawca może uzgodnić z Klientem rozwiązanie umowy sprzedaży i zwrot tego Produktu przez Klienta na warunkach wskazanych przez Sprzedawcę. Niniejsze prawo Klienta nie narusza uprawnień Konsumenta o których mowa w pkt 8.1 – 8.9.1 powyżej.

 11. Klient może jednorazowo dokonać wymiany zakupionego Produktu w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu ze Sprzedawcą zgłaszając chęć skorzystania z tej wymiany poprzez zawiadomienie Sprzedawcy w powyższym terminie na adres: 89-200 Zamość, ul. Klonowa 7 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drewtechnik@outlook.com. Powyższa wymiana może dojść do skutku jeżeli Klient prześle na adres: 89-200 Zamość, ul. Klonowa 7 nieuszkodzony Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci wymiany Produktu przez Klienta w powyższym terminie. Po upływie w/w terminu wymiana Produktu nie jest możliwa. Wymiana zakupionego Produktu może zostać dokonana tylko na inny Produkt danego typu . Wymianie podlegać mogą Produkty o różnej wartości. Jeżeli jednak wymieniany Produkt jest tańszy od tego Produktu, na który zostaje wymieniony, konieczne jest dokonanie dopłaty różnicy w cenie (dotyczy również wzrostu ceny katalogowej) przed dostarczeniem nowego Produktu przez Sprzedawcę (dopuszcza się również wysyłkę nowego Produktu za pobraniem z kwotą różnicy). Jeśli nowy Produkt jest tańszy, to wówczas Sprzedawca dokona zwrotu różnicy przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Wymieniając Produkt Klient ponosi bezpośrednie koszty wymiany (tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z dokonywaną wymianą), a także koszty wysyłki wymienionego (nowego) Produktu w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Jeżeli wymieniany Produkt Klient zakupił w promocji (z rabatem promocyjnym) to wymieniony Produkt będzie miał naliczony ten sam rabat promocyjny

 12. Prawo od odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia projektu może nastąpić tylko w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania wariantu projektu w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty wynikającej z winy Wykonawcy.

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Drew-technik. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

 

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Drew-technik zastrzega sobie prawo do publikacji na zdjęć wszystkich wykonanych aranżacji wnętrz na stronie drew-technik.pl oraz na facebooku i instagramie co równoznaczne jest ze zgodą klienta w chwili zamówienia przez niego projektu.

 

§10 REKLAMACJA

1.Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.


3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres drewtechnik@outlook.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§11 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

+48 692 630 780                          drewtechnik@outlook.com

CRiiiEKD